Online Ödeme
Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA
KVKK Aydınlatma Metni


 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Finber Mefruşat Teks. San. Tic. Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Şirket/lere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar ve hukuki sebepler başta olmak üzere amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

Kişisel Veri Üst Kategorisi

Kişisel Veri Alt Kategorisi

Elde Etme Yöntemi

Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Etkinlik Kayıtları; Fotoğraf ve Video 

İlgili Kişiden veya ilgili kişi dışındaki 3. kişiden Fiziki ve Dijital  Ortamda

İlgili kişinin açık rızaı

Dijital ve/veya diğer mecralarda, sosyal medya platformlarında müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası, Şirket’in reklam, kampanya ve tanıtımının yapılması

İşlem Güvenliği Bilgileri

IP adres bilgisi, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgisi, Kimlik Doğrulama Bilgileri (Şifre, Token vb.) Kullanıcı Adı ve Parola; Log kayıtları, Çerez Kayıtları

İlgili kişiden dijital ortamda

(internet sitesi ziyaretinin gerçekleştirilmesi ile)

Sözleşmenin ifası ve/veya kurulması için gerekli olması

Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi; , Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya

/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

İşlem Bilgileri

İnternet Sitesi/Mobil Uygulama Kullanım Sıklığı, İnternet Sitesi /Mobil Uygulama Kullanım Alışkanlıkları, İnternet Sitesi/Mobil Uygulama Kullanım Süresi; İnternet Sitesi /Mobil Uygulama Kullanım Alışkanlıkları, Müşteri Başvuru Formları;

İlgili kişiden dijital ortamda

(internet sitesi ziyaretinin gerçekleştirilmesi ile)

İlgili kişinin açık rızasının olması

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya

/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz; Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hizmet satın aldığımız iş ortaklarımıza, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

 1. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (v) ve (vi) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirttiğimiz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metni ile Şirket tarafından aydınlatıldığımı ve Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.

Verisi İşlenen İlgili Kişinin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: